กำหนดการ / เอกสารประกอบการประชุม / อบรม
ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ Post
ดาวน์โหลด
1
พว. เพ็ญแข ศรีอุทธา : การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง ที่ได้รับการผ่าตัด เพื่อนหนีบหลอดเลือดสมองโป่งพอ
เอกสารทั่วไป
08 มิ.ย. 2567
2
พว.พาภรณ์ เยาว์วัฒนานุกุล : Experience management in operating room
เอกสารทั่วไป
08 มิ.ย. 2567
3
พว.สุมาลี ธรรมะ : การบริหารวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด Clipping aneurysm
เอกสารทั่วไป
08 มิ.ย. 2567
4
พว.สมรพรรณ ไตรภูธร : Material Fixation in cranial surgery The Benefit and pitfalls of the procurement process; consignment VS bidding
เอกสารทั่วไป
08 มิ.ย. 2567
5
พว.อรนุช จำปาซอน : การพยาบาลบผู้ป่วยผ่าตัด Clipping aneurysm
เอกสารทั่วไป
08 มิ.ย. 2567
6
พญ.หัสญา ตันติพงศ์ : Safe operating room : Infection SSI
เอกสารทั่วไป
08 มิ.ย. 2567
7
เอกสารทั่วไป
07 มิ.ย. 2567
8
เอกสารทั่วไป
15 พ.ค. 2567

แบบฟอร์ม คู่มือ
ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ Post
ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม คู่มือ
ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ Post
ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ Post
ดาวน์โหลด

กำหนดการ /เอกสารประกอบการประชุม / อบรม
ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ Post
ดาวน์โหลด

สรุปประชุม
ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ Post
ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ Post
ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ Post
ดาวน์โหลด
งานห้องผ่าตัด โรงพยาบาลชลบุรี

เลขที่ 69/ หมู่ 2 ตึกเฉลิมราชสมบัติ ชั้น 5 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000

ติดต่อเรา